خدمات اتاق

کارت بازرگانی چیست ؟
کارت بازرگانی مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی و یا حقوقی اجازه میدهد که به امر واردات و صادرات کالا بصورت تجاری اقدام نماید این مجوز از سوی اتاقهای بازرگانی و تعاون صادر و به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت میرسد.
تذکر ۱ - اشخاصی که دارای کارت بازرگانی می باشند عضویت اتاق بازرگانی را نیز دارند و می توانند از مزایای عضویت در اتاق و خدمات آن استفاده نمایند.
تذکر۲- کلیه اشخاص و شرکتهایی که دارای پروانه بهره برداری، کارت شناسائی کارگاه و یا گواهی فعالیت صنعتی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی را دارا باشند می توانند درخواست صدور و یا تمدید کارت بازرگانی با اعتبار بیش از یکسال تا پنج سال را نمایند .

کارت عضویت چیست ؟
برای اشخاصی که قصد واردات و یا صادرات کالا ندارند و جهت بهره مندی از خدمات اتاق بازرگانی، عضو اتاق می شوند کارت عضویت صادر می شود.

آیا می دانید واگذاری کارت بازرگانی به دیگران باعث وارد شدن چه زیانهایی به شما می شود؟

۱-  تبصره ۴ ذیل بند ۳ ماده ۱۰ آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات :
•  دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان
آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند .
۲-  بند ۶ ماده ۱۰ آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات :
• در صورتی که بعد از صدور کارت برای وزارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت می باشد یا بعد از صدور فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است، وزارت مذکور می تواند راساً نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون حسب مورد برساند. لکن در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون مشخص گردد باید موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگانی منعکس نماید