مجموعه مقررات اصل ۴۴ قانون اساسی : محشی تحلیلی، کاربردی

مجموعه مقررات اصل ۴۴ قانون اساسی : محشی تحلیلی، کاربردی

کتاب مجموعه مقررات اصل ۴۴ قانون اساسی : محشی تحلیلی، کاربردی

نویسنده :‌حسین نقیبی

ناشر : اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران