بررسی هنر صنعت مسگری و آهنگری استان زنجان و علل رکود آن

بررسی هنر صنعت مسگری و آهنگری استان زنجان و علل رکود آن

کتاب بررسی هنر صنعت مسگری و آهنگری استان زنجان و علل رکود آن

کارشناس مسئول طرح : مریم قاسمی اندرود

ناشر: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان