راهنمای آزمون حق العمل کاری گمرک

راهنمای آزمون حق العمل کاری گمرک

کتاب راهنمای آزمون حق العمل کاری گمرک

خود آموز مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمرکی

شامل :‌سوالات ، درس و پاسخ به سوالات

مولف: ایرج زینالزاده

ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی