آزاد سازی و عملکرد اقتصادی

آزاد سازی و عملکرد اقتصادی

کتاب آزاد سازی و عملکرد اقتصادی

مسئول پروژه: دکتر موسی غنی نژاد

ناشر: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران