مهارتها و قوانین کسب و کار

مهارتها و قوانین کسب و کار

کتاب مهارتها و قوانین کسب و کار

مولفین: حسین بهرامی و مژگان نیکخواه

ناشر: ادیبان روز