نحوه نوشتن یک طرح کسب و کار عالی

نحوه نوشتن یک طرح کسب و کار عالی

کتاب نحوه نوشتن یک طرح کسب و کار عالی

نویسنده: ویلیام ای. سلمان

ناشر: انتشارات مبلغان