اصلاح الگوی مصرف:چرا ؟چگونه؟

اصلاح الگوی مصرف:چرا ؟چگونه؟

کتاب اصلاح الگوی مصرف:چرا ؟چگونه؟

پدید آور: ضیاالدین قاضی زاده فرد

ناشر : موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی