تبدیل شدن به یک مدیر جدید( راهبری دستور کار، تشکیل گروهها ، تاثیر گذاری بر فرهنگ، فراهم آوردن بازخورد)

تبدیل شدن به یک مدیر جدید( راهبری دستور کار، تشکیل گروهها ، تاثیر گذاری بر فرهنگ، فراهم آوردن بازخورد)

کتاب تبدیل شدن به یک مدیر جدید( راهبری دستور کار، تشکیل گروهها ، تاثیر گذاری بر فرهنگ، فراهم آوردن بازخورد)

مترجم: سینا قربانلو

ناشر: انتشارات مبلغان