کتاب واسپاری کارها(تفویض مسئولیت کارها، ایجاد اعتماد، ارائه مربیگری، شناسایی موفقیت)

کتاب واسپاری کارها(تفویض مسئولیت کارها، ایجاد اعتماد، ارائه مربیگری، شناسایی موفقیت)

کتاب واسپاری کارها(تفویض مسئولیت کارها، ایجاد اعتماد، ارائه مربیگری، شناسایی موفقیت)

مترجم: سینا قربانلو

ناشر: انتشارات مبلغان