مدیریت پروژه ها (چیدمان منابع، وضع موعدهای پایانی، زیر نظر گیری بودجه، تهیه گزارشها)

مدیریت پروژه ها (چیدمان منابع، وضع موعدهای پایانی، زیر نظر گیری بودجه، تهیه گزارشها)

کتاب مدیریت پروژه ها (چیدمان منابع، وضع موعدهای پایانی، زیر نظر گیری بودجه، تهیه گزارشها)

مترجم: سینا قربانلو

ناشر: انتشارات مبلغان