روشهای مدیریت اجرایی نتیجه گرا

روشهای مدیریت اجرایی نتیجه گرا

روشهای مدیریت اجرایی نتیجه گرا

ترجمه: مجید نوریان