وال مارت (روش کار قدرتمندترین شرکت دنیا و اینکه چگونه اقتصاد آمریکا را دگرگون ساخت )

وال مارت (روش کار قدرتمندترین شرکت دنیا و اینکه چگونه اقتصاد آمریکا را دگرگون ساخت )

کتاب وال مارت (روش کار قدرتمندترین شرکت دنیا و اینکه چگونه اقتصاد آمریکا را دگرگون ساخت )

نویسنده: چارلز فیشمن

مترجم: مجید نوریان

ناشر: مبلغان