چرا شرکتهای خوب به بیراهه می روند و چگونه مدیران برجسته آنها را از نو می سازند؟

چرا شرکتهای خوب به بیراهه می روند و چگونه مدیران برجسته آنها را از نو می سازند؟

کتاب چرا شرکتهای خوب به بیراهه می روند و چگونه مدیران برجسته آنها را از نو می سازند؟

نویسنده: دونالد ان . سول

مترجم: سینا قربانلو

ناشر: مبلغان