مدیریت استراتزیک ( اصول و شیوه های عمل)

مدیریت استراتزیک ( اصول و شیوه های عمل)

کتاب مدیریت استراتزیک ( اصول و شیوه های عمل)

نویسنده: آرتورای.تامپسون، جان ای.گمبل

مترجم: دکتر محمد علی عبدالوند،‌ دکتر هاشم نیکومرام

ناشر: مبلغان