برند آفرینی شخصی خلاق

برند آفرینی شخصی خلاق

کتاب برند آفرینی شخصی خلاق

برند آفرینی شخصی خلاق راهکاری در جواب به این سوال که: راه بعد چیست؟

خلاقیت:‌فرصت ها را خلق کنید.

شخصیت: شخصیت را رشد دهید.

برند آفرینی:‌خود را متفاوت سازید.

نوسنده: جورگن

مترجمان: دکتر احمد روستا و پرویز علیلو

ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی