برند آفرینی مقصد

برند آفرینی مقصد

کتاب برند آفرینی مقصد

نویسنده:آمیت کمار سینگ

مترجمین: دکتر احمد روستا و فرانک صالحی

ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی