افزایش فروش در شرایط رکود و بازار دشوار

افزایش فروش در شرایط رکود و بازار دشوار

کتاب افزایش فروش در شرایط رکود و بازار دشوار

نویسنده: ران والپر

مترجم: دکتر احمد روستا و امیر رضا روحانی

ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی

کتاب حاضر با طرح و آموزش بیست راهبرد جهت فروشندگان برای ارتباط با مشتریان در شرایط رکود و شیوه های آگاهی افزایی و ترغیب مشتریان به خرید، توانسته گامی موثر در این مسیر بردارد.