اقتصاد گردشگری

اقتصاد گردشگری

کتاب اقتصاد گردشگری

مولف: لاندبرگ، دانلد

مترجم: دکتر محمد رضا فرزین

ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی

 این کتاب موجود در خصوص اقتصاد گردشگری کمتر به بررسی کارکرد اقتصادی زیربخش ها و صنایع این بخش گسترده پرداخته اند و تنها به بررسی بازار گردشگری و درآمدهای حاصل از سفر اکتفا نموده اند.