کمپین تبلیغاتی بازرگانی از ایده تا اجرا

کمپین تبلیغاتی بازرگانی از ایده تا اجرا

کتاب کمپین تبلیغاتی بازرگانی از ایده تا اجرا

مولف: دکتر محمد بلوریان تهرانی

ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی