مدیریت خرید راهنمای خرید خارجی و سیستم های خرید (( پیشرفته و عملیاتی))

مدیریت خرید راهنمای خرید خارجی و سیستم های خرید (( پیشرفته و عملیاتی))

کتاب مدیریت خرید راهنمای خرید خارجی و سیستم های خرید (( پیشرفته و عملیاتی))

تالیف: ایرج زینالزاده

ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی

در دنیای امروز، اهمیت ((خرید خارجی)) بر هیچ کس پوشیده نیست. اغلب کشورهای جهان، به توزیع عوامل تولید در مناطق مختلف، با یکدیگر روابط تجاری دارند. مطالب این مجموعه می تواند مورد استفاده دانشجویان در رشته های مدیریت بازرگانی ، بانکداری و اقتصاد و دست اندر کاران تجارت قرار گیرد.