راهنمای تهیه طرح توجیهی

راهنمای تهیه طرح توجیهی

کتاب راهنمای تهیه طرح توجیهی

مولف:آنکتاد

ترجمه: محمد علی فنایی نجف آبادی

ناشر : شرکت چاپ و نشر بازرگانی

این کتاب به عنوان راهنمایی برای تامین مالی کسب و کار ها از طریق سرمایه های موسسات مالی دولتی  و خصوصی تهیه شده است و هدف آن آموزش مدیریت عالی و میانی در زمینه برنامه ریزی کسب و کارها و استفاده از آن به عنوان مرجعی برای بنگاه های شخصی جهت تهیه طرح اقتصادی آن ها برای تقدیم به سرمایه گذاران برای تامین مالی است.