برند سازی کاربردی دو کتاب در یک کتاب

برند سازی کاربردی دو کتاب در یک کتاب

کتاب برند سازی کاربردی دو کتاب در یک کتاب

نویسندگان: ولی اولینز و متیو هیلی

مترجم ها: دکتر احمد روستا و مه سا حریری و امیر عزمی شبستری