چگونگی برند کشورها شهرها و مقصدها

چگونگی برند کشورها شهرها و مقصدها

کتاب برند کشورها شهرها و مقصدها

کتابی برای برنامه ریز برندینگ مکان

مولف: تیمیو میولانن و سپورینیشو

مترجم: دکتر احمد روستا و مهندس مرضیه ظهیری