مقررات صادرات و واردات۱۳۹۵

مقررات صادرات و واردات۱۳۹۵

کتاب مقررات صادرات و واردات۱۳۹۵

بر اساس سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا

تهیه و تنظیم: سازمان توسعه تجارت ایران، دفتر مقررات و صادرا

ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی