یکصد تجربه موفق در کاهش قیمت تمام شده

یکصد تجربه موفق در کاهش قیمت تمام شده

کتاب یکصد تجربه موفق در کاهش قیمت تمام شده

گردآوری و تدوین:عباس خالقی تبار، محمد رضا نجمی و غلام رضا مقیمی

ناشر: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی