مدیریت واردات نقدی بدون انتقال ارز واردات در مقابل صادرات

مدیریت واردات نقدی بدون انتقال ارز واردات در مقابل صادرات

کتاب مدیریت واردات نقدی بدون انتقال ارز واردات در مقابل صادرات

تالیف: ایرج زینال زاده

ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی