تامین مالی، واردات ،صادرات، پروژه ها

تامین مالی، واردات ،صادرات، پروژه ها

نام کتاب : تامین مالی، واردات ،صادرات، پروژه ها

مولف: ایرج زینالزاده

ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی