شناخت بازارهای سنگاپور و راههای دستیابی به آن

شناخت بازارهای سنگاپور و راههای دستیابی به آن

کتاب شناخت بازارهای سنگاپور و راههای دستیابی به آن

ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

کتاب حاضر شامل بخش‌هاي اطلاعات عمومي، روند تجارت خارجي، قوانين و مقررات تجارت خارجي، موانع تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي، قيمت‌ها و تركيب بازار، راهنماي عملي جهت صادركنندگان، فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و غيره می‌باشد.