کسب و کار الکترونیکی (( مدیریت و استراتژی))

کسب و کار الکترونیکی (( مدیریت و استراتژی))

کتاب کسب و کار الکترونیکی (( مدیریت و استراتژی))

نویسنده: کالین

تالیف و ترجمه: دکتر حسن رنگریز و مهدی کریمی

ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی