جهانی شدن فرصتها و چالشها

جهانی شدن فرصتها و چالشها

کتاب جهانی شدن فرصتها و چالشها

ترجمه و تدوین: دکتر وحید بزرگی و دکتر علی صباغیان

ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی

کتاب حاضر حاوی مقالات برگزیده‌ای از نویسندگان گوناگون است که در آن‌ها سعی شده است وجوه و جوانب مختلف اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و سیاسی جهانی شدن روشن گردد.