استراتژی اقیانوس پر از ماهی

استراتژی اقیانوس پر از ماهی

کتاب استراتژی اقیانوس پر از ماهی

نویسنده: نادیاژ گزمباویا

مترجمین : دکتر احمد روستا و بیان اله رمضانی

ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی