حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی

حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی

کتاب حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی

پدید آورندگان: معاونت پژوهش و آموزش گروه مطالعات و پژوهشهای حقوق اقتصادی و بازرگانی

ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

کتاب حاضر به بررسی نظام حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی در ایران (شامل معاهدات دوجانبه و چندجانبه سرمایه‌گذاری ایران) با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ایکسید) و نیز تجربه کشورهای چین، مالزی و کره‌جنوبی به‌عنوان کشورهای آسیایی موفق در جذب سرمایه خارجی، می‌پردازد.