۸۸۸ سوال آزمون های کارگزاری (حق العمل کاری) گمرک

۸۸۸ سوال آزمون های کارگزاری (حق العمل کاری) گمرک

کتاب ۸۸۸ سوال آزمون های کارگزاری (حق العمل کاری) گمرک

با پاسخ های تشریحی و مستندات قانونی( بر مبنای قانون جدید امور گمرک مصوب ۱۳۹۰)

مولف : علیرضا راشدی اشرفی

ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی