فرم ثبت درخواست تشکل های اقتصادی از شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی

بخش اول) مشخصات مرجع طرح کننده درخواست

بخش دوم) شرح درخواست و اطلاعات مربوطه

بخش سوم ) اطلاعات تکمیلی