پرسشنامه پایش رضایتمندی فعالان اقتصادی استان از عملکرد مراجع حل اختلاف و سایر دستگاه های اجرایی در سال ۹۷