پایش رضایتمندی فعالان اقتصادی استان از عملکرد هیئتهای حل اختلاف مالیاتی در تابستان 97 

۳-اگر پاسخ شما به سؤال ۲ پرسشنامه گزینه "بلی" می­باشد، نماینده انتخابی شما کدامیک از موارد زیر بوده است؟ و عملکرد نماینده انتخابی خود را چگونه  ​ارزیابی می­کنید.عملکرد نماینده مربوطه را به صورت امتیازدهی از ۱ تا ۵ مشخص کنید. ۵ بهترین عملکرد و ۱ بدترین عملکرد​؟ (عملکرد ر پاسخ شما به سؤال 2 پرسشنامه گزینه "بلی" می­باشد، نماینده انتخابی شما کدامیک از موارد زیر بوده است؟ و عملکرد نماینده انتخابی خود را چگونه  ​

۴-اگر پاسخ شما به سؤال ۲ پرسشنامه گزینه "خیر" می­باشد، نماینده انتخاب شده برای شما از سوی سازمان امور مالیاتی کدامیک از موارد زیر بوده است؟ و عملکرد نماینده انتخاب شده از سوی سازمان امور مالیاتی را چگونه ارزیابی می­کنید؟ (عملکرد نماینده مربوطه را به صورت امتیازدهی از ۱ تا ۵ مشخص کنید. ۵بهترین عملکرد و ۱ بدترین عملکرد

۵-آیا از شیوه برگزاری جلسات رضایت دارید؟​