خدمات رفاهی

go

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان به منظور ارائه خدمات رفاهی اقدام به انعقاد تفاهم نامه هایی به شرح ذیل نموده است: 

تفاهمنامه ارائه خدمات دندانپزشکی به کلیه اعضاءاتاق زنجان

اتاق بازرگانی زنجان با کارگزاری رسمی بیمه به کد 911 تفاهم نامه همکاری شامل صدور انواع رشته‌های بیمه ای به شرح پیوست زیر منعقد کرده است.

تفاهم نامه اتاق بازرگانی زنجان با کارگزاری رسمی بیمه کد 911