خدمات رفاهی

go

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان به منظور ارائه خدمات رفاهی اقدام به انعقاد تفاهم نامه هایی به شرح ذیل نموده است: 

تفاهمنامه ارائه خدمات دندانپزشکی به کلیه اعضاءاتاق زنجان