امور تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی زنجان