توضیحاتی در باب پیش نویس قانون سرمایه گذاری غیرقطری

طبق تصمیم هیات دولت قطر، قانون جدید سرمایه گذاری غیرقطری، جایگزین قانون شماره 13 سال 2000 برای تنظیم قوانین سرمایه گذاری خواهد شد. به موجب احکام این پیش نویس سرمایه گذاران غیرقطری می توانند در تمامی بخش های اقتصادی تا 100 درصد سرمایه گذاری کنند و مالکیت حداکثر 49 درصد از سرمایه شرکت های سهامی قطری مندرج در بازار بورس قطر برای آنان مجاز است. آنه هم پس از موافقت وزارت اقتصاد و تجارت قطر نسبت به درصد پیشنهاد شده در قرارداد تاسیس شرکت و اساسنامه آن همچنان که می توانند مالکیت نسبتی بیش از نسبت اشاره شده با موافقت هیئت دولت و بر اساس پیشنهاد وزیر را بدست آورند.

قانون سرمایه گذاری و مالکیت 100 درصد برای خارجی ها

قانون تنظیم سرمایه گذاری خارجی بمنظور سهولت سرمایه گذاری تصویب شده و می تواند زمینه سرمایه گذاری خارجی با نسبت 100 درصد مالکیت را در تمام بخش ها فراهم سازد و از ورود سرمایه گذاران خارجی به بازار قطر از طریق ارائه مشوق ها و محرک های بسیار حمایت می کند. از مهم ترین این محرک ها و امتیازات دولت برای سرمایه گذاران خارجی اختصاص زمین برای ایجاد پروژه های خارجی، معافیت از پرداخت مالیات و عوارض گمرکی، فراهم بودن امکان جابجایی سرمایه گذاری ها در خارج و داخل کشور و تسهیل در مراحل ثبت شرکت ها را می توان نام برد.

هدف قانون پیش برد چرخه توسعه اقتصادی و جذب سرمایه گذاری های خارجی در تمامی زمینه های و بخش های اقتصادی و تجاری و جذب و تزریق سرمایه های خارجی به نسبت 100 درصد و دستیابی به تنوع اقتصادی همگام با چشم انداز ملی 2030 قطر و سهولت ورود سرمایه گذاری خارجی به بازار و بالا بردن شاخص اطمینان و امنیت سرمایه گذاری در کشور می باشد. وجه تمایز این قانون، تضمین محیط سرمایه گذاری و امکان سرمایه گذاری در زمینه های بانکداری و شرکت های بیمه است.

اصلاحات در «سرمایه گذاری غیرقطری»

این لایحه در مواد 2 تا 8 ضوابط سرمایه گذاری غیرقطری را تعیین نموده و اجازه سرمایه گذاری در تمام بخش های اقتصادی در دولت و همچنین سرمایه گذاری در زمینه بانک ها و شرکت های بیمه با مجوز هیات دولت را می دهد. سرمایه گذاری در هر زمینه دیگری براساس تصمیم شورای وزیران مجاز می باشد.

پیش نویس قانون در رابطه با تنظیم سرمایه گذاری خارجی در مواد 9 تا 17 به مشوق های سرمایه گذاری اشاره کرد ه که عبارتند از تخصیص زمین به سرمایه گذار غیرقطری، پروژه های سرمایه های غیرقطری می تواند از مالیات بر درآمد براساس ضوابط و رویه های مندرج در قانون مالیات بر درآمد معاف شوند. پروژه های سرمایه گذاری غیرقطری برای واردات ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز برای راه اندازی پروژه ها از عوارض گمرکی معاف می باشند.

پروژه های سرمایه گذاری در زمینه صنعت از عوارض گمرکی بر واردات مواد اولیه و برای تولید که در بازار داخلی در دسترس نمی باشد معاف می شود.

سرمایه گذاری غیر قطری به طور مستقیم با غیرمستقیم هدف سلب مالکیت و یا هر گونه روش مشابه دیگر قرار نخواهد گرفت مگر اینکه به نفع عمومی و به روش غیرتبعیض آمیز و در ازای غرامت عادلانه و کافی و با توجه به روش های قابل اجرا مبتنی باشد.

سرمایه گذاری غیرقطری از آزادی انتقال سرمایه های خود از و به خارج از کشور بدون تاخیر برخوردار می باشد و این انتقال ها شامل درآمد حاصل از سرمایه گذاری، درآمد حاصل از فروش یا انحلال تمام یا قسمتی از سرمایه گذاری ها ی خود، درآمد حاصل از حل و فصل اختلاف سرمایه گذاری و هر گونه غرامت استحقاقی می باشد.

سرمایه گذاری غیرقطری می تواند مالکیت سرمایه گذاری خود را به هر سرمایه گذار دیگری انتقال دهد یا آن را به شرکای ملی خود در صورت مشارکت مطابق با قوانین موجود واگذار کند. طبق پیش نویس قانون، هر سرمایه گذاری خارجی باید یک نماینده قطری در کشور داشته باشد تا توسط کمیته ای که در خواست های سرمایه گذاری را بررسی می کند سازماندهی شود.

محدوده کار نماینده باید در راستای تسهیل ارتباط سرمایه گذار غیرقطری با مقامات رسمی مطابق مقررات قانون و مسئولیت تعهدات سرمایه گذار باشد.

پروژه سرمایه گذاری موجود، ضامن تعهدات سرمایه گذار خارجی خواهد بود زیر این پروژه ممکن است به صورت یک شرکت محدود باقی بماند بنابراین تعهدات شرکت به سرمایه آن محدود می شود.

سه تفاوت اصلی بین قانون فعلی و پیش نویس قانون وجود دارد:

اول: الزام یک نماینده محلی برای خدماتی است که در قانون سابق ارتباط بین سرمایه گذاری و شریک محلی رابطه ای متفاوت بود که نوعی پنهان کاری در آن وجود داشت و تعهدات و مسئولیتهای دو طرف روشن و واضح نبود.

دوم:بازکردن ورود به تمامی بخش های اقتصادی برای سرمایه گذار خارجی، در گذشته سرمایه گذاری به بخش های اقتصادی محدود شده بود. اما در این پیش نویس تمامی بخش ها برای سرمایه گذار خارجی باز می باشد.

سوم: تغییر میزان مجازات ها.

نظر شما
همه ی نظرها (0)
نتیجه‌ای یافت نشد.