پرسشنامه  مربوط به انتخاب واحدهای صنعتی و خدماتی سبز سال ۹۷- ۹۶، از تاریخ ۹۷/۷/۷در پورتال سازمان حفاظت محیط زیست به آدرس www.doe.ir  و Isg.doe.ir قابل دسترس بوده و کلیه واحدهای صنعتی و خدماتی متقاضی (به جز واحدهایی که در فهرست صنایع آلاینده سال ۹۶ قرارداشته اند)، می توانند جهت تکمیل پرسشنامه های مذکور، به صورت مکانیزه و با رعایت دستورالعمل ها و مطالعه دقیق راهنماهای ارایه شده و مدنظر قرار دادن موارد زیر، در مهلت زمانی تعیین شده، نسبت به تکمیل پرسشنامه های مربوطه (همراه با ارایه مستندات لازم) اقدام و کد رهگیری دریافت نمایند.
۱-کلیه مراحل ثبت نام و انتخاب بر اساس برنامه زمانبندی زیر انجام خواهد شد:
✳️۹۷/۷/۷ تا ۹۷/۸/۲۳: ثبت نام واحدهای صنعتی و خدماتی
✳️ ۹۷/۸/۲۳ تا ۹۷/۸/۳۰: تمدید مهلت و رفع نواقص 
✳️ ۹۷/۸/۳۰ تا ۹۷/۹/۱۰ : بررسی استانی و ارسال نتایج به سازمان 
✳️ ۹۷/۹/۱۰ تا ۹۷/۱۰/۱۰: بررسی در دبیرخانه و ممیزی عوامل ارزشیابی جهت انتخاب واحدهای صنعتی و خدماتی سبز
✅هفته اول بهمن: برگزاری همایش و تقدیر از واحدهای منتخب
 
۲-کلیه واحدهای صنعتی و خدماتی می بایست پس از مطالعه دقیق راهنما نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام نمایند.

۳- در تکمیل پرسشنامه برای واحدهای صنعتی صرفاً از پرسشنامه واحدهای صنعتی و برای واحدهای خدماتی از پرسشنامه واحدهای خدماتی استفاده شود.

۴-بدیهی است به پرسشنامه هایی که ناقص بوده و یا پس از تاریخ مقرر ارسال گردد به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

نظر شما
همه ی نظرها (0)
نتیجه‌ای یافت نشد.