کلیه شرکت های خصوصی و موسسات تجاری و بازرگانی مشمول، جهت معرفی مسئول مبارزه با پولشویی خود مستقیماً با دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی مکاتبه و به آدرس اینترنتی WWW.IRANAML.COM متعلق به دبیرخانه مذکور مراجعه و با کلیک بر روی گزینه (ثبت نام مسئول مبارزه با پولشویی شرکتهای تجاری و موسسات غیرتجاری) اقدام نمایند.

نظر شما
همه ی نظرها (0)
نتیجه‌ای یافت نشد.