در اجرای تبصره (۲) ماده (۱۸) آیین نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مطابق تصمیم مورخ ۹۷/۷/۳۰ کارگروه ملی مقرر شد، آندسته از متقاضیانی که قبل از اتمام مهلت های مندرج در آیین نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن، طرح تسهیلاتی آنها وارد دوره تنفس و بازپرداخت می شود، مشمول استفاده از ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می باشند.

نظر شما
همه ی نظرها (0)
نتیجه‌ای یافت نشد.