خلاصه ای از نتایج پایش ملی محیط کسب و کار ویژه بهار 99-  آذربایجان غربى، زنجان و مرکزى به ترتیب داراى بهترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت به سایراستان ها ارزیابى شدند

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان، بر اساس نتایج حاصل از پایش ملى محیط کسب وکار ایران در بهار 1399، رقم شاخص کل، 01/6 ( نمره بدترین ارزیابى 10 است) محاسبه شده که بهتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابى فصل گذشته (زمستان 1398 با میانگین 05/6 ( است. همچنین این ارزیابى بیانگر آن است که از دید فعالان اقتصادى مشارکت کننده در این پایش، در برخى استان ها وضعیت مؤلفه هاى مؤثر بر محیط کسب وکار ایران در بهار 1399، تا حدودى مساعدتر شده است.

در بهار 1399 فعالان اقتصادى مشارکت کننده در این پایش، سه مؤلفه: 1 -غیرقابل پیش¬بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، 2- بی¬ ثباتى سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه هاى اجرایى ناظر به کسب وکار و  3- دشوارى تأمین مالى از بانک ها را نامناسبترین و سه مؤلفه: 1 -محدودیت دسترسی به حامل هاى انرژى (برق، گاز، گازوییل و...)، 2 - محدودیت دسترسی به آب، و 3- محدودیت دسترسى به شبکه تلفن همراه و اینترنت را مناسبترین مؤلفه هاى محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه ها ارزیابى نموده اند. قابل ذکر است که در 4 دوره نخست اجراى این طرح، دشوارى تأمین مالى از بانک ها به عنوان نامساعدترین مؤلفه کسب و کار ارزیابى شده بود اما در 11 دوره اجراى بعدى از پاییز 1396 تا کنون، غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، نامساعدترین مؤلفه کسب و کار ارزیابى شده است.

بر اساس یافته هاى این طرح در بهار 1399، استان هاي سیستان و بلوچستان، تهران وکرمان به ترتیب داراى بدترین وضعیت محیط کسب وکار و استان هاي آذربایجان غربى، زنجان و مرکزى به ترتیب داراى بهترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت به سایراستان ها ارزیابى شده اند.

بر اساس نتایج این پایش در بهار 1399، وضعیت محیط کسب و کار در بخش کشاورزى در مقایسه با بخش هاى صنعت و خدمات نامناسبتر ارزیابى شده است. در بین رشته فعالیت هاى اقتصادى، رشته فعالیت هاى: 1- سلامت انسان و مددکارى اجتماعى، 2 - فعالیت حرفه اى، علمى و فنى و 3 - حمل و نقل و انباردارى، به ترتیب داراى بدترین وضعیت کسب و کار و رشته فعالیت هاى: 1- هنر، سرگرمى و تفریح، 2- ادارى و خدمات پشتیبانى و 3- مالى و بیمه به ترتیب بهترین وضعیت کسب وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت هاى اقتصادى درکشور داشته اند.

استان زنجان در بهار 99 با شاخص 22/5 وضعیت مساعدتری نسبت به فصل گذشته (با شاخص 56/5) داشته است.

 

نظر شما
همه ی نظرها (0)
نتیجه‌ای یافت نشد.