هیات رئیسه

#نامسمتتصویر
1علی یگانه فردرئیسعلی یگانه فرد
2محمود ضرابینایب رئیس محمود ضرابی
3سید علیرضا حجازیانخزانه دارسید علیرضا حجازیان
4محسن عطائیانمنشی محسن عطائیان