هیات رئیسه

#نامسمتتصویر
1غلامحسین جمیلیرئیس غلامحسین جمیلی
2محمد تقی مقدم فردنایب رئیس اولمحمد تقی مقدم فرد
3علی کلانترینایب رئیس دومعلی کلانتری
4سعید یوسفی اصلخزانه دارسعید یوسفی اصل
5علی یگانه فرد منشی علی یگانه فرد