مشاورین اتاق

#نامزمینه مشاورهایام حضور
1شهرام خدایاریمشاور مالیاتیروزهای شنبه هر هفته از ساعت 8:30 الی 13
2---مشاور کار، تعاون و امور اجتماعی---
3محمد علاماتیمشاور بیمه و تامین اجتماعی دوشنبه ها- ساعت 9 تا 12:30
4نسیم اسلامیه مشاور امور بانوان یکشنبه ها و سه شنبه ها از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۰:۳۰